Urządzenia służące do kontroli odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Do kontroli wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego służą dwa  urządzenia elektroniczne:

 • nadajnik, zwany bransoletą elektroniczną. Jest to niewielkie urządzenie przypominające zegarek, które zostanie założone na Twojej nodze lub przegubie dłoni. Jego zainstalowanie na nodze jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że urządzenie przykryte nogawką spodni jest niewidoczne dla osób postronnych. Nie musisz się zatem obawiać, że Twoi współpracownicy, klienci lub inne osoby dowiedzą się o odbywanej prze Ciebie karze pozbawienia wolności
 • urządzenie monitorujące, które przypomina router do Internetu. Zostanie ono zainstalowane we wskazanym przez Sąd Penitencjarny miejscu odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego (zazwyczaj jest nim miejsce zamieszkania skazanego) 

Z technicznego punktu widzenia wygląda to następująco: nadajnik (tzw. bransoleta elektroniczna) założony na Twojej nodze wysyła sygnał do urządzenia monitorującego znajdującego się  w Twoim mieszkaniu. Oba urządzenia kontrolują, czy przebywasz w miejscu wykonywania kary pozbawienia wolności w godzinach wskazanych w postanowieniu Sądu  o zezwoleniu na dozór elektroniczny. 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowienia Sądu, w szczególności Twojej nieobecności w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego w godzinach wskazanych w postanowieniu Sądu, urządzenie monitorujące natychmiast wyśle sygnał  – informację o tym zdarzeniu do Centrali Monitorowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Dozór elektroniczny z zakładu karnego

Jeżeli zacząłeś już odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. to nadal możesz uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie reszty tej kary w ramach dozoru elektronicznego.

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności, a więc osadzenie w zakładzie karnym nie jest przeszkodą do odbycia jej reszty poza zakładem karnym w trybie dozoru elektronicznego.

Procedura uzyskania zezwolenia Sądu Penitencjarnego na odbycie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego jest podobna niezależnie od tego, czy wniosek o dozór elektroniczny został złożony przez:

 • skazanego, który nie stawił się jeszcze do zakładu karnego i nie rozpoczął odbywania orzeczonej kary pozbawienia wolności

czy też

 • skazanego, który w czasie składania wniosku o dozór elektroniczny odbywa już karę pozbawienia wolności, a więc jest osadzony w zakładzie karnym

Jeżeli zatem zacząłeś już odbywać karę pozbawienia wolności, to powinieneś jak najszybciej złożyć do Sądu Penitencjarnego wniosek o zezwolenie na odbycie reszty kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego.

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym  nie pozbawia Cię prawa do uzyskania zezwolenia Sądu na odbycie reszty kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Pamiętaj, jednak, że Twoje szanse na uwzględnienie przez Sąd Penitencjarny wniosku o dozór elektroniczny w bardzo dużym stopniu zależą od opinii Dyrektora Zakładu Karnego. Zgodnie z art.43le par 2 kkw przed wydaniem postanowienia Sąd Penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela Zakładu Karnego co do celowości udzielenia skazanemu zgody na dozór elektroniczny. Warto zatem zadbać o dobre relacje z wychowawcą, wiele nagród i unikanie kar porządkowych w trakcie osadzenia w zakładzie karnym.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny

Zgodnie z art. 43ld par 4 kkw Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do Sądu.

Jak widać intencją ustawodawcy było sprawne i szybkie rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny wniosków skazanych o dozór elektroniczny. Wskazany w art.43ld par 4 kkw termin 30 dni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny jest terminem instrukcyjnym, a więc jego przekroczenie przez Sąd nie wywołuje żadnych konsekwencji procesowych. Pomimo tego Sędziowie Penitencjarni rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny dosyć szybko, bo w terminie 3-4 tygodni od jego wpływu do Sądu. W większości przypadków, to braki formalne wniosków skazanych o zgodę na dozór elektroniczny są przyczyną późnego ich rozpoznania przez Sąd Penitencjarny.

Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, pamiętaj o kilku wskazówkach:

 • złóż wniosek o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego
 • we wniosku o dozór elektroniczny wskaż telefon kontaktowy, dzięki temu prostemu zabiegowi Sąd Penitencjarny zawiadomi Cię telefonicznie o terminie i miejscu  posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać Ci zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie posiedzenia
 • podpisz się własnoręcznie (pełnym imieniem i nazwiskiem) pod wnioskiem o dozór elektroniczny. Częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, a to z kolei opóźni rozpoznanie Twojego wniosku
 • wskaż we wniosku od dozór elektroniczny prawomocny wyrok skazujący Cię na karę pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego, najłatwiej Ci będzie dołączyć do wniosku kopię tego wyroku. Jeśli jej nie masz, wówczas wskaż nazwę Sądu, który wydał wyrok skazujący, datę jego wydania, jego sygnaturę oraz wskaż na jaką karę zostałeś skazany
 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin na dobę „od….. do” w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania ( poza miejscem wykonywania dozoru)
 • dołącz do wniosku pisemną  zgodę osób dorosłych, wspólnie zamieszkujących z Tobą w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego
 • w ciągu 2-3 tygodni od złożenia do Sądu Penitencjarnego wniosku o dozór elektroniczny nie wyjeżdżaj poza miejscowość, w której mieszkasz, odbieraj telefony z Sądu, od kuratora sądowego lub pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Rzecz w tym, że po złożeniu wniosku skontaktuje się z Tobą pracownik Sądu celem podania Ci terminu posiedzenia, przyjdzie do Twojego miejsca zamieszkania kurator sądowy celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a także przyjdą do Ciebie pracownicy CZSW celem zbadania, czy wskazane przez Ciebie miejsce zamieszkania spełnia wymogi techniczne do dozoru elektronicznego

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z art. 43p par 1 kkw w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi sądowy kurator zawodowy może zezwolić Ci na oddalenie się poza miejsce zamieszkania (miejsce wykonywania dozoru elektronicznego) na okres nieprzekraczający 7 dni.

Zezwolenie, o którym wyżej mowa możesz uzyskać tylko w szczególnie ważnych  przypadkach, uzasadnionych Twoimi warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi.  Dla przykładu są nimi:

 • udział w ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak pogrzeb osoby bliskiej, ślub, chrzciny i tym podobne
 • konieczność zaopiekowania się osobą małoletnią, niedołężną lub chorą w zastępstwie innej osoby
 • konieczność poddania się zabiegowi lekarskiemu czy pobyt w szpitalu

Decyzja sądowego kuratora zawodowego o zezwoleniu na oddalenie się z miejsca zamieszkania (miejsca wykonywania dozoru elektronicznego) jest pozostawiona jego swobodnej ocenie. Według ustawy o dozorze elektronicznym zezwolenie na oddalenie się poza miejsce zamieszkania ma charakter nadzwyczajny, a więc powinna zapaść jedynie w wyjątkowych  niezwykle ważnych dla skazanego sytuacjach.

Decyzja o udzieleniu bądź nieudzielaniu zezwolenia na oddalenie się skazanego poza miejsce zamieszkania jest podejmowana  przez sądowego kuratora zawodowego, w okręgu którego  jest wykonywana kara pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

W okresie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy może wielokrotnie udzielić Ci zezwolenia na oddalenie się  poza miejsce zamieszkania.

Jeżeli  nie powrócisz do miejsca zamieszkania (miejsca wykonywania dozoru elektronicznego) w  czasie określonym przez kuratora, wówczas kurator nie udzieli Ci ponownie zezwolenia na oddalenie się poza miejsce wykonywania dozoru elektronicznego.

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Dozór elektroniczny za przestępstwo posiadania narkotyków

W sprawach karnych  o posiadanie  nawet niewielkiej ilości narkotyków, rzędu. 5-10 gram marihuany na własny użytek sprawcy często zapadają wyroki skazujące na karę od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący od 1 do 3 lat.

Zazwyczaj osoby zatrzymane przez Policję za posiadanie kilku gram marihuany w trakcie przesłuchania na Policji poddają się dobrowolnie karze  pozbawienia wolności, jeśli jej wykonanie jest zawieszone na okres próby. Osoby te nie do końca zdają sobie sprawę, na jak niebezpieczny wyrok wyraziły zgodę.

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że większość osób skazanych za posiadanie narkotyków na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu zostaje zatrzymana w okresie próby przez Policję na ponownym popełnieniu przestępstwa posiadania narkotyków. W konsekwencji Sąd zarządza wykonanie wobec nich orzeczonej poprzednio kary pozbawienia wolności. Miesiąc później przychodzi pismo – wezwanie do stawienia się w Zakładzie karnym celem odbycia kary pozbawienia wolności.

W tym artykule opiszę, co zrobić, gdy znalazłeś więc właśnie w takiej sytuacji, a więc, gdy Sąd odwiesił Ci, a więc  zarządził wobec Ciebie wykonanie  kary pozbawienia wolności orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W takiej sytuacji Twoją jedyną szansą na uniknięcie osadzenia w Zakładzie Karnym jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oznacza jej odbycie poza Zakładem karnym, najczęściej w miejscu Twojego zamieszkania, z możliwością opuszczania tego miejsca do 12 godzin na dobę.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego pozwala Ci  na jej odbycie w domu, bez rozłąki z rodziną, z zachowaniem możliwości wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuowania nauki czy sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Podstawowym warunkiem odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest długość kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym, która nie może przekraczać 1 roku.  Osoby skazane za posiadanie narkotyków w większości spełniają ten warunek. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że kary pozbawienia wolności orzekane za posiadanie narkotyków czy nawet uprawę konopi nie przekraczają zazwyczaj 1 roku.

O odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego najlepiej starać się jak najszybciej po prawomocnym wyroku skazującym na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po prawomocnym postanowieniu Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności. Jeżeli przegapiłeś ten moment, pamiętaj, że możesz starać się o dozór elektroniczny również po osadzeniu w Zakładzie Karnym.

Jeśli chcesz odbyć karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, powinieneś złożyć do Sądu Penitencjarnego (Sądu Okręgowego) właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania lub osadzenia w Zakładzie Karnym wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym. Sąd powinien rozpoznać Twój wniosek w ciągu 30 dni od jego wpływu do Sądu, choć w praktyce trwa to zazwyczaj 1 miesiąc. 

Pamiętaj jednak, że jak w każdej sprawie karnej, tak i w sprawie o dozór elektroniczny najważniejsze znaczenie ma dobre i przekonywujące uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny. 

We wniosku o dozór elektroniczny za posiadanie narkotyków powinieneś zaproponować nałożenie na Ciebie obowiązku podjęcia lub kontynuowania terapii dla osób uzależnionych lub zażywających narkotyki. Taka propozycja znacząco zwiększy Twoją szansę na uzyskanie zezwolenia Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Rzecz w tym, że osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności nie mogą odbyć terapii w Zakładzie Karnym z uwagi na brak miejsc na terapii. Tymczasem dla Sędziego najważniejszym celem postępowania karnego wobec osoby złapanej na posiadaniu narkotyków powinno być skłonienie jej do podjęcia leczenia uzależnienia od środków odurzających. Brak możliwości odbycia terapii w Zakładzie Karnych w połączeniu z Twoi wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia terapii „na wolności” w trakcie dozoru elektronicznego zwiększa Twoją szansę na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – najczęściej w miejscu zamieszkania osoby skazanej za popełnienie przestępstwa.

Jak widać, dozór elektroniczny jest szczególną formą odbycia kary pozbawienia wolności. Okoliczność wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym nie zmienia faktu, że nadal jest to kara pozbawienia wolności. Stosuje się do niej między innymi przepisy art. 78-84 k.k. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z reszty kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art.78 par. 1 k.k. warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest dopuszczalne po odbyciu co najmniej połowy orzeczonej kary pozbawienia wolności. Dla przykładu osoba odbywająca w systemie dozoru elektronicznego karę 8 miesięcy pozbawienia wolności może uzyskać warunkowe przedterminowe z reszty kary po 4 miesiącach od jej rozpoczęcia. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie trzeba złożyć w Sądzie 2-4 tygodnie wcześniej, w zależności od tego jak często we właściwym Sądzie Penitencjarnym są wyznaczane wokandy.

O warunkowym przedterminowym zwolnieniu z reszty kary pozbawienia wolności odbywanej w tym systemie orzeka Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania skazanego. Do tego właśnie Sądu należy złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności.

Orzekając o warunkowym zwolnieniu z dozoru elektronicznego Sąd Penitencjarny bierze pod uwagę:

 • zachowanie skazanego w trakcie wykonywania dozoru elektronicznego, w szczególności wywiązywanie się przez niego z nałożonych obowiązków
 • opinię kuratora sprawującego nadzór nad skazanym
 • stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa

Szerzej o warunkowym przedterminowym zwolnieniu w artykule Na czym polega warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności?

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Jak przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelnika bloga:

Witam, Cała procedura dozoru u mojego męża zaczęła się 1 października, wtedy ZK wystąpił z wnioskiem. Dokumenty do Sądu trafiły 8 października. W przeciągu dwóch tygodni były sprawdzone warunki techniczne i wywiad kuratora!!! Dziś jest już 11 listopad i nadal nic nie wiemy o terminie wokandy! Ile czasu jest maksymalnie na wyznaczenie terminu?

Zgodnie z art. 43ld par 4 kkw Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Sądu.

Jeżeli Sąd Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku, to na postanowienie Sądu Penitencjarnego o oddaleniu wniosku o dozór elektroniczny przysługuje środek zaskarżenia – zażalenie, które powinno zostać rozpoznane w ciągu 7 dni od wpływu zażalenia do Sądu

Jak na polskie standardy, Kodeks karny wykonawczy wprowadził wręcz ekspresowe tempo rozpoznawania przez Sądy wniosków o dozór elektroniczny oraz zażaleń na odmowę ich uwzględnienia.

Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny ma najczęściej miejsce w dwóch przypadkach:

 • składane przez skazanych wnioski o dozór elektroniczny są dotknięte błędami i brakami formalnymi, które wymagają uzupełnienia przed skierowaniem sprawy  na wokandę

 • Sądy Penitencjarne nie wywiązują się z zakreślonego w ustawie  terminu 30 dni na wyznaczenie posiedzenia celem rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. 

Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, pamiętaj o kilku wskazówkach, które szerzej opisałem w artykule Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny

 • złóż wniosek o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego

 • we wniosku o dozór elektroniczny wskaż telefon kontaktowy, dzięki temu prostemu zabiegowi Sąd Penitencjarny zawiadomi Cię telefonicznie o terminie i miejscu  posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać Ci zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie posiedzenia

 • podpisz się własnoręcznie (pełnym imieniem i nazwiskiem) pod wnioskiem o dozór elektroniczny. Częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, a to z kolei opóźni rozpoznanie Twojego wniosku

 • wskaż we wniosku od dozór elektroniczny prawomocny wyrok skazujący Cię na karę pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego, najłatwiej Ci będzie dołączyć do wniosku kopię tego wyroku. Jeśli jej nie masz, wówczas wskaż nazwę Sądu, który wydał wyrok skazujący, datę jego wydania, jego sygnaturę oraz wskaż na jaką karę zostałeś skazany

 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin na dobę „od….. do” w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania ( poza miejscem wykonywania dozoru)

 • dołącz do wniosku pisemną  zgodę osób dorosłych, wspólnie zamieszkujących z Tobą w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego

W tym artykule opisze również, co można zrobić by „skłonić” Sąd Penitencjarny do szybszego rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny w czasie zbliżonym do ustawowego terminu 30 dni liczonych od daty wpływu wniosku do Sądu?

Problem polega na tym, że wskazany w Kodeksie karnym wykonawczym termin 30 dni ma charakter instrukcyjny, a więc  jego przekroczenie przez Sąd nie wywołuje żadnych konsekwencji procesowych. Nie oznacza to jednak, że osoba,  która wnioskuje o zezwolenie na wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego musi bezczynnie czekać na działania Sądu.

Co zatem można zrobić, by przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny:

 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz pismo, zatytułowane „prośba o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny” W tym piśmie zwróć uwagę Sądu na zakreślony w ustawie termin 30dni na rozpoznanie Twojego wniosku, a ponadto wskaż argumenty, dla których zwolnienie Cię z Zakładu Karnego jest tak istotne. Dla przykładu, jeśli wykonujesz pracę, wskaż na zagrożenie jej utraty w razie osadzenia Cię w Zakładzie Karnym. Jeżeli opiekujesz się chorym członkiem rodziny wskaż na konieczność zapewnienia tej osobie ciągłej opieki.

 • ponawiaj pisma – prośby o pilne wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie Twojego wniosku o dozór elektroniczny co kilka dni. Pamiętaj, by te pisma były uprzejme. Nie zarzucaj w nich Sędziemu przewlekłości czy też opieszałości w rozpoznaniu Twojego wniosku. Nie chcesz przecież zrazić do Siebie Sędziego. Skoncentruj się na przedstawieniu okoliczności, dla których uzasadnione jest pilne rozpoznanie Twojego wniosku o dozór elektroniczny. Po otrzymaniu 1-2 takich pism Sędzia Penitencjarny dostrzeże Twoją determinację i wyznaczy termin posiedzenia.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Co różni dozór elektroniczny od warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Uzyskując zezwolenie Sądu Penitencjarnego na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego przed osadzeniem w zakładzie karnym nie spędzisz ani jednego dnia w więzieniu, a mimo to orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności zostanie uznana za wykonaną.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności polega natomiast na zwolnieniu z zakładu karnego przed terminem jej zakończenia.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności  jest możliwe dopiero po odbyciu jej połowy w więzieniu. Orzeczona wobec Ciebie kara pozbawienia wolności zostanie wykonana, gdy odbędziesz jej połowę w zakładzie karnym, następnie uzyskasz warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyjdziesz z zakładu karnego, a następnie przez pozostały okres do końca kary i przez kolejne 6 miesięcy Sąd nie uchyli Ci warunkowego zwolnienia z zakładu karnego.

Odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest możliwe tylko gdy nie przekracza ona 1 roku i 6 miesięcy. Ustawa nie wymaga natomiast, byś odbył choć 1 dzień tej kary.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności jest możliwe dopiero po tym, jak połowę tej kary odsiedzisz w zakładzie karnym. Nie ma natomiast znaczenia, jak surowa kara pozbawienia wolności została Ci wymierzona.

Jak widzisz dozór elektroniczny i warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności to dwie rożne instytucje prawa karnego wykonawczego. Łączy je jedynie cel, jakim jest umożliwienie skazanemu wykonanie całości lub części orzeczonej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w warunkach kontrolowanej przez Sąd wolności.

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności przekraczającą 1 rok i 6 miesięcy, wówczas nie możesz jej odbyć poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego. Kodeks karny wykonawczy wskazuje bowiem, że w trybie dozoru elektronicznego możesz odbyć tylko karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności lub krótszą. Nie ma przy tym znaczenia jaką część tej kary już odbyłeś w zakładzie karnym. Istotna jest długość kary orzeczonej przez Sąd w wyroku skazującym – nie może ona przekraczać 1 roku i 6 miesięcy. 

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności przekraczającą 1 rok i 6 miesięcy, wówczas pozostaje Ci ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu jej połowy w zakładzie karnym.

Jeżeli Sąd wymierzył Ci karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy, wówczas powinieneś:

 • w pierwszej kolejności złożyć wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego

a jeżeli Sąd Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku 

 • dwa miesiące przed upływem połowy kary pozbawienia wolności złóż wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności

Wskazana wyżej kolejność wniosków nie jest przypadkowa. Odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego jest dla Ciebie znacznie korzystniejsze. W razie uwzględnienia Twojego wniosku przez Sąd Penitencjarny nie spędzisz ani jednego dnia w więzieniu, a całą karę pozbawienia wolności odbędziesz poza zakładem karnym. Jeżeli Sąd nie uwzględni Twojego wniosku, np. z uwagi na wielokrotną karalność za przestępstwa wówczas pozostaje Ci ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, byś odbył tylko połowę z orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Dozór elektroniczny – czym jest i na czym polega?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – najczęściej w miejscu zamieszkania lub innym, np. w miejscu pracy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W postanowieniu o wykonaniu kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego Sąd nakłada na Ciebie obowiązek przebywania w:

 1. określonym miejscu – np. w miejscu zamieszkania przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie
 2. w określonym czasie – np. w godzinach od 18.00 do 08.00.

w trakcie orzeczonej  kary pozbawienia wolności.

Poza miejscem zamieszkania (tj. miejscem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego) możesz przebywać jedynie w godzinach wskazanych przez Sąd, np. w trakcie pracy od godziny 09.00 do 17.00. Okres ten nie może przekraczać 12 godzin na dobę.

Dzięki temu rozwiązaniu nie spędzisz bezsensownie orzeczonej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Odbędziesz karę pozbawienia wolności jednocześnie pracując lub prowadząc działalność gospodarczą, w dodatku bez rozłąki z rodziną. Twoim głównym obowiązkiem będzie przebywanie w określonym przez Sąd miejscu i czasie oraz noszenie na nodze elektrycznej bransolety.

Odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego wiąże się z niedogodnością noszenia na nodze powyżej kostki bransolety elektronicznej – nadajnika, za pomocą którego Sąd kontroluje czy wypełniasz obowiązek przebywania w określonym czasie w miejscu wskazanym w postanowieniu Sądu. Od razu mogę Cię uspokoić – ta bransoleta przypomina zegarek i jest niewidoczna dla innych osób, gdyż jest noszona na nodze, a więc jest przykryta spodniami.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinieneś złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Cię na karę pozbawienia wolności.

To samo dotyczy prawomocnego postanowienia Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności orzeczonej poprzednio wobec Ciebie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Jak widzisz zasada jest prosta – jak tylko uprawomocni się decyzja (wyrok lub postanowienie) Sadu, na podstawie której masz odbyć karę pozbawienia wolności, tak szybko powinieneś złożyć w Sądzie wniosek o jej odbycie poza zakładem karnym w trybie dozoru elektronicznego.

Wniosek o zgodę Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego możesz wysłać pocztą lub złożyć go osobiście na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego.

Dlaczego tak ważne jest niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Chodzi o to, by zdążyć przez wezwaniem Cię przez Sąd do stawienia się w Zakładzie Karnym celem odbycia orzeczonej prawomocnie kary pozbawienia wolności. Rzecz w tym, że po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Cię na karę pozbawienia wolności Sąd wezwie Cię, byś określonego dnia stawił się w wyznaczonym Zakładzie Karnym celem odbycia orzeczonej kary pod rygorem zatrzymania Cie i doprowadzenia do zakładu karnego przez Policję.

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania tej kary. Jeżeli zatem złożysz ten wniosek po otrzymaniu wezwania do stawienia się w zakładzie karnym to ryzykujesz tym, że zanim Sąd ten wniosek rozpozna, Ty zostaniesz już osadzony w zakładzie karnym.

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny po otrzymaniu wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym stawia Cię w trudnej sytuacji.

Z jednej strony bez sensu jest stawić się do wiezienia i rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności, gdy za kilka – kilkanaście dni Sąd ma rozpoznać Twój wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Z drugiej strony, jeśli nie stawisz się w zakładzie karnym w wyznaczonym w wezwaniu dniu, wówczas ryzykujesz, że Twój wniosek zostanie oddalony. Sąd może ocenić, że twoja postawa – uchylanie się od odbycia kary pozbawienia wolności świadczy o tym, że nie będziesz wypełniał obowiązków związanych z dozorem elektronicznym.

Unikniesz opisanych wyżej problemów, jeśli od razu po uprawomocnieniu się wyroku skazującego złożysz w Sądzie wniosek o odbycie orzeczonej kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Ustawa o dozorze elektronicznym nakłada na Sąd Penitencjarny obowiązek sprawnego rozpoznania Twojego wniosku o zgodę na odbycie kary poza zakładem karnym. Zgodnie z art.43ld par 4 kkw Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku skazanego o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Na koniec pamiętaj o ważnej sprawie technicznej, dzięki której Sąd szybko rozpozna twój wniosek o dozór elektroniczny. We wniosku podaj nr telefonu komórkowego, by Sąd mógł szybko zawiadomić Cię telefonicznie o terminie posiedzenia wyznaczonego celem rozpoznania Twojego wniosku.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy