Nowelizacja przepisów k.k.w. zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa skazanych oddanych pod dozór kuratora zawodowego lub społecznego

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. dodano art. 169 b do k.k.w.

Celem wprowadzenia trzech grup ryzyka powrotu do przestępstwa było zapewnienie optymalnego oddziaływania na osoby wobec których sprawowany jest dozór oraz zastosowanie najbardziej właściwej metody kontroli.

Ustawodawca przewidział trzy grupy ryzyka powrotu do przestępstwa:

a)grupa obniżonego ryzyka (A)

b)grupa podstawowa (B)

c)grupa podwyższonego ryzyka (C )

Do grupy obniżonego ryzyka (A) będą kwalifikowane osoby wobec których orzeczono warunkowe umorzenie postępowania, osoby dotychczas niekarane których właściwości i warunki osobiste i środowiskowe, dotychczasowy sposób życia oraz których zachowanie po popełnieniu przestępstwa uzasadniają przekonanie, że będą one w okresie próby przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełnią ponownie przestępstwa.

Ustawodawca przewidział także możliwość, by –w szczególnie uzasadnionych przypadkach- kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej lub sędzia może zakwalifikować skazanego spełniającego przesłanki grupy podstawowej (B) do grupy obniżonego ryzyka (A)

Do grupy podstawowej (B) będą kwalifikowane osoby, które nie spełniają przesłanek grupy obniżonego ryzyka (A) ani grupy podwyższonego ryzyka (C).

Również tutaj ustawodawca przewidział możliwość, by w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wobec postępu procesu resocjalizacji sędzia mógł zakwalifikować do grupy podstawowej (B) osoby spełniające przesłanki grupy podwyższonego ryzyka (C).

Do grupy grupy podwyższonego ryzyka (C) będą kwalifikowani skazani w warunkach art. 64 § 1 i § 2 k.k. (recydywa jednokrotna, multirecydywa), skazani ,którzy po wydaniu wyroku lub w okresie próby popełnili podobne przestępstwo podobne, osoby uzależnione skazane za przestępstwo pozostające w związku z używaniem alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka, skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna, skazanych z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli zaburzenia te miały związek z popełnieniem przestępstwa, skazanych w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którzy pozostają z osobą pokrzywdzoną we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie próby, z wyłączeniem osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, skazanych związanych z subkulturami przestępczymi lub grupami mającymi związek ze środowiskiem przestępczym, skazanych, którzy wymagają intensywnych działań w okresie próby ze względu na dotychczasowych karalność, sposób życia, właściwości osobiste i zachowanie w okresie próby, w tym stopień wykonania orzeczonych obowiązków, albo ze względu na inne okoliczności.

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. wskazano, iż celem wprowadzenia art. 169b było stworzenie mechanizmu uniemożliwiającego dowolne rozdzielanie spraw pomiędzy kuratorów zawodowych i społecznych. Ratio legis tego rozwiązania zakłada powierzanie dozorów skazanych z grupy C najlepiej wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie doświadczenie praktyczne kuratorom zawodowym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 3 = 12