Nowelizacja przepisów k.k.w. – zmiany wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Kontrowersje wokół wprowadzenia art. 12a k.k.w.

Wprowadzenie ustawą z dnia 20.02.2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 396) art. 12a do k.k.w. wymusiło także konieczność odpowiedniej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przede wszystkim w przedmiocie zmiany definicji ustawowej dłużnika i wierzyciela.

Powyższe budzi uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia m.in. ochrony danych osobowych.

Przede wszystkim ratio legis ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych było gromadzenie informacji gospodarczych dotyczących stosunków cywilnych. W domyśle zaś chodziło o wprowadzenie skutecznego mechanizmu chroniącego konsumentów, a także przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami.  A zatem biura informacji gospodarczej miały gromadzić informacje ściśle związane z wiarygodnością płatniczą, ale w zakresie stosunków cywilnych.

Tymczasem np. grzywna to zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych do danych osobowych szczególnie chronionych należą m.in. informacje o skazaniu, orzeczenia  o ukaraniu etc.  Nadto skazany, który nie uiści w terminie orzeczonej w stosunku do niego kary grzywny nie może być pojmowany jako kontrahent nierzetelny z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Sama znowelizowana definicja „dłużnika będącego konsumentem” wyrażona w art. 2 ust.2 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. nakazująca uznawać za „dłużnika będącego konsumentem” : „osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.), rodzica zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), a także zobowiązanego do uiszczenia grzywny, również orzeczonej jako kara zastępcza, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku, kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego wydanego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie” wskazuje, na głęboki rozdźwięk pomiędzy pierwotnym ratio legis utworzenia biur informacji gospodarczej, a próbą- nijako na siłę- dostosowania w/w ustawy do nowelizacji k.k.w.

Podobnie zastrzeżenia można poczynić do definicji wierzyciela (art. 2 ust.2 pkt 4 w/w ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.) za którego w ustawodawca nakazuje także uznawać: „sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej

Powyższe prowadzi w konsekwencji do gromadzenia w bazie danych biur informacji gospodarczych informacji o długach różnego rodzaju tj. zarówno wynikających ze stosunków cywilnoprawnych jak i zobowiązań publicznoprawnych. Biorąc pod uwagę znaczną „wrażliwość” danych osobowych dotyczących m.in.  skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym stosowanie w praktyce art. 12a k.k.w. począwszy od dnia 1 lipca 2015 r. może budzić wiele kontrowersji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 4 = 8