Jaki Sąd wydaje wyrok łączny?

Wyrok łączny wydaje Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Kodeks rozwiązuje problem wystąpienia ewentualnego sporu między sądami – jeżeli bowiem w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Jeżeli dochodzi do zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, to o karze łącznej orzeka sąd, który wymierzył surowszą karę podlegającą łączeniu.

W razie zaistnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego orzeczenie kary łącznej jest obowiązkiem Sądu. Dlatego postępowanie w sprawie wyroku łącznego może być wszczęte nie tylko na wniosek skazanego bądź jego obrońcy, ale i z urzędu, a treścią wniosku sąd nie jest związany.

Udział skazanego w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego.

Stawiennictwo skazanego na rozprawie dotyczącej wyroku łącznego nie jest obowiązkowe. Sąd może jednak uznać, że udział skazanego w rozprawie jest konieczny, wówczas należy wezwać go na rozprawę, a jeżeli jest on pozbawiony wolności zarządzić jego doprowadzenie. Również skazany pozbawiony wolności może zgłosić wniosek o sprowadzenie go na rozprawę. Jeżeli sąd nie zarządza sprowadzenia skazanego, który nie ma obrońcy, wyznaczy do obrony jego interesów obrońcę z urzędu. Obowiązkowy jest natomiast udział prokuratora.

Doświadczenie zawodowe wskazuje jednak, iż osobiste stawiennictwo skazanego na rozprawie jest bardzo ważne. Sąd bierze pod uwagę zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, dlatego skazany osobiście uczestnicząc w rozprawie może swoją postawą przekonać Sąd, iż warto orzec wobec niego jak najniższą karę łączną.

W wyroku łącznym Sąd powinien oznaczyć datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem łącznym, oraz wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

Wykonanie wyroku łącznego.

Zgodnie z art. 576§1 k.p.k.z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego wyroki podlegające łączeniu nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Należy mieć również na uwadze, że jeśli choćby jedna z kar podlegających łączeniu została orzeczona bez warunkowego zawieszenia jej wykonania to Sąd karę łączną może także orzec bez warunkowego zawieszenia.

Z chwilą, w której wyrok łączny się uprawomocni, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Jeżeli w wyroku łącznym wymierzona została kara niższa od okresu odbytych i połączonych już kar pozbawienia wolności lub równa temu okresowi, przewodniczący niezwłocznie zarządza zwolnienie skazanego, jeżeli nie jest on pozbawiony wolności w innej sprawie. Przesyłając zarządzenie do wykonania, załącza się wydany wyrok łączny.

Aby w praktyce skorzystać z możliwości połączenia kar należy złożyć do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji wniosek o wydanie wyroku łącznego. Należy podkreślić, że wniosek taki nie podlega żadnej opłacie.

Wyrok łączny traci moc tylko wtedy, gdy pojawi się potrzeba wydania nowego wyroku łącznego. Następuje to, gdy ujawni się skazanie, które podlega wykonaniu z karami już objętymi wyrokiem łącznym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


7 + 5 =