Zastępcza kara pozbawienia wolności

ZASTĘPCZA KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 1. KARA GRZYWNY

Kodeks karny przewiduje następujące rodzaje kar: karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności, karę 25 pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Orzeczona w stosunku do Ciebie kara grzywny to nic innego jak obowiązek uiszczenia określonej, wskazanej w wyroku przez Sąd kwoty. Kara grzywny może zostać wymierzona w stawkach dziennych wtedy Sąd w wyroku określa liczbę stawek dziennych oraz wysokość 1 stawki. Kara grzywny może zostać wymierzona także kwotowo.

II. WEZWANIE DO UISZCZENIA KARY GRZYWNY

Zgodnie z art. 44 § 1 k.k.w skazanego na karę grzywny sąd wyzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

Jak wynika z mojej praktyki wezwanie do uiszczenia kary grzywny Sąd wyśle do Ciebie w przeciągu 1-2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku nie otrzymasz takiego wezwania zadzwonić do Sądu i upewnić się czy takie wezwanie zostało do Ciebie wysłane. Jeśli tak to możesz poprosić o wskazanie dokładnej wysokości należności jaką masz uregulować wraz z numerem rachunku bankowego na który masz dokonać przelewu. Musisz pamiętać, że bardzo często zdarzają się pomyłki dotyczące m.in. wysyłania korespondencji przez sekretariaty Sądów na właściwe adresy. Jednakże w Twoim interesie jest pilnować swojej sprawy i upewnić się czy wysłano do Ciebie wezwanie. Jeśli tak to kiedy i na jaki adres.

Jeżeli w powyższym terminie nie uregulujesz orzeczonej w stosunku do Ciebie kary grzywny Sąd zwróci się do komornika o wyegzekwowanie powyższej należności.

III. ZARZĄDZENIE WYKONANIA ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Zgodnie z art. 46 § 1 k.k.w jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że była ona bezskuteczna sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Jak wynika z mojej praktyki zarządzenie przez sąd wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności stanowi realne zagrożenie. Posiedzenia w przedmiocie zarządzanie zastępczej kary pozbawienia wolności są wyznaczone niezmiernie często. Musisz wiedzieć, że jeżeli okaże się że egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna sędzia z automatu wyznaczy termin posiedzenia w przedmiocie zarządzenia w stosunku do Ciebie zastępczej kary pozbawienia wolności.

IV. ZASADY PRZELICZANIA NIEUISZCZONEJ KWOTY GRZYWNY NA DNI POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. Zgodnie z uregulowaniami ustawy Kodeks karny wykonawczy kara zastępcza pozbawienia wolności nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Zasady te stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4.000 złotych.

PRZYKŁAD:

Sąd wymierzył Ci karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. A zatem wymierzono Ci grzywnę w wysokości 500 zł.

A zatem jeżeli nie uregulujesz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty dostaniesz wezwanie przed egzekucją wyzywające Cię do zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania należności pod rygorem wszczęcia egzekucji komorniczej, względnie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za grzywnę.

W naszym przykładzie wymierzono Ci karę grzywny w wysokości 500 zł (50 stawek dziennych po 10 złotych każda stawka). A zatem zastępcza kara pozbawienia wolności przy założeniu, że :

1 dzień pozbawienia wolności = 2 stawki dzienne grzywny

wyniesie 25 dni kary zastępczej kary pozbawienia wolności

V. SPOSOBY ZWOLNIENIA SIĘ OD ZARZĄDZONEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Od zarządzonej w stosunku do Ciebie zastępczej kary pozbawienia wolności możesz się zwolnić w każdym czasie przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

Czy jednak istnieje możliwość, by orzeczoną w stosunku do Ciebie karę grzywny uiścił ktoś poza Tobą?

Ustawodawca, kierując się zasadą że orzeczona w stosunku do Ciebie kara grzywny ma być dla Ciebie dolegliwością o charakterze przede wszystkim ekonomicznym i ma spowodować uszczuplenie Twoich dóbr materialnych penalizuje w art.54 k.w. nie tylko organizowanie lub przeprowadzenie publicznej zbiórki ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo. Osoba dopuszczająca się takiego czynu polega karze aresztu albo grzywny.

Takiej samej karze podlega osoba, która uiszcza za skazanego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze na ten cel.

VI. DOPUSZCZALNOŚĆ UREGULOWANIA WYMIERZONEJ CI KARY GRZYWNY PRZEZ OSOBĘ NAJBLIŻSZĄ

Jedyną osobą, która bez narażania się na odpowiedzialność karną może skutecznie uiścić za Ciebie orzeczoną w stosunku do Ciebie karę grzywny jest tzw. „osoba najbliższa”. Jest to wyrażenie ustawowe.

Ustawodawca w art. 47§ 3 k.w. wskazuje, że osobą najbliższą jest: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Poniżej przedstawiam Ci jak prawidłowo zinterpretować wskazany przez ustawodawcę krąg osób, które uznaje za tzw. „osobę najbliższą”:

1) małżonek (ale uwaga za osobę najbliższą nie można uznać byłego małżonka). Co istotne, za osobę najbliższą należy uznać małżonka pozostającego w seperacji;

2) wstępny (tj. rodzice, dziadkowie itd.)

3)zstępny (tj. dzieci, wnuki itd.) oraz rodzeństwo;

3) powinowaty, tj. krewny jednego z małżonków (ale już nie powinowaty tego krewnego) wobec drugiego z nich, z tym że tylko w tej samej linii lub tym samym stopniu, a więc odnośnie do wstępnych, zstępnych i rodzeństwa drugiego z małżonków; Należy podkreślić, że powinowactwo nie ustaje w razie śmierci współmałżonka ani w razie rozwiązania małżeństwa ( zgodnie z art. 618 k.r.o.). Powinowactwo ustaje jedynie w razie unieważnienia małżeństwa;

4) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek, w przypadku rozwiązania stosunku przysposobienia ustaje także relacja najbliższości,

5) osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a więc gdy dwie osoby połączone więzią psychiczną i fizyczną wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe (więź gospodarcza), czyli pozostają w konkubinacie, a więc w „faktycznym”, niesformalizowanym prawnie „małżeństwie”, a nie w luźnym związku o charakterze partnerskim (zob. np. wyrok SN z dnia 12 listopada 1975 r., V KR 203/75, OSP 1976, z. 10, poz. 187).

VII. JAK POSTĘPOWAĆ PO UREGULOWANIU WYMIERZONEJ CI KARY GRZYWNY

Jak należy postąpić dalej, gdy osoba najbliższa uiści już za Ciebie karę grzywny? Rozważmy III warianty:

I. zarządzono w stosunku do Ciebie zastępczą karę pozbawienia wolności ale nie dostałeś wezwania do stawienia się w Areszcie Śledczym- skieruj do Sądu pismo przewodnie, w którym poinformujesz Sąd iż uiściłeś żądaną należność i wniesiesz o zwolnienie Cię przez Sąd na podstawie art. 47 § 2 k.k.w od zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej postanowieniem tutaj wskażesz datę wydania postanowienia i sygnaturę sprawy. Koniecznie jako załącznik do powyższego pisma dołącz dowód wpłaty.

II. zarządzono w stosunku do Ciebie zastępczą kare pozbawienia wolności i dostałeś wezwanie do stawienia się w Areszcie Śledczym- jak najszybciej jeszcze przed wyznaczonym Ci terminem stawienia się w Areszcie Śledczym skieruj do Sądu pismo przewodnie w którym poinformujesz Sąd iż uiściłeś żądaną należność i wniesiesz o zwolnienie Cię przez Sąd na podstawie art. 47 § 2 k.k.w od zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej postanowieniem tutaj wskażesz datę wydania postanowienia i sygnaturę sprawy. Koniecznie jako załącznik do powyższego pisma dołącz dowód wpłaty.

III. zarządzono w stosunku do Ciebie zastępczą karę pozbawienia wolności, dostałeś wezwanie do stawienia się w Areszcie Śledczym i rozpocząłeś odbywanie zastępczej kary pozbawienia wolności- jak najszybciej skieruj do Sądu pismo z pismo przewodnie w którym poinformujesz Sąd iż uiściłeś żądaną należność i wnieś o natychmiastowe zarządzenie zwolnienia Cię przez Sąd z Aresztu Śledczego na podstawie art. 47 § 2 k.k.w od zastępczej kary pozbawienia wolności zarządzonej postanowieniem tutaj wskażesz datę wydania postanowienia i sygnaturę sprawy. Koniecznie jako załącznik do powyższego pisma dołącz dowód wpłaty.

Zgodnie z zasadą omówioną wcześniej 1 dzień pozbawienia wolności równa się 2 stawkom dziennym grzywny a zatem regulując należność musisz

PRZYKŁAD:

Sąd wymierzył Ci karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. A zatem wymierzono Ci grzywnę w wysokości 1000 zł.

Sąd zarządził wobec Ciebie zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 25 dni pozbawienia wolności.

W Areszcie Śledczym spędziłeś 10 dni pozbawienia wolności (czyli 20 stawek po 20 złotych), a zatem do uiszczenia pozostała Ci następująca kwota:

1 dzień pozbawienia wolności= 2 stawki dzienne grzywny= 40 zł

10 dni pozbawienia wolności=400 zł

Pozostała kwota do uiszczenia to 600 zł.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Łączenie środków karnych

W jednym z poprzednich artykułów pod tytułem ,,Kary podlegające połączeniu wyrokiem łącznym” napisałam o łączeniu wyrokiem łącznym kar pozbawienia wolności, jednakże niewiele osób wie o tym, iż wyrokiem łącznym można połączyć również środki karne takie jak np.: zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz wstępu na imprezy masowe, zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych czy zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Instytucja łączenia środków karnych została przedstawiona w art. 90 k.k. Artykuł ten ma na celu uregulowanie zbiegu środków karnych w sytuacji, gdy przestępstwa, za które je orzeczono pozostają w zbiegu realnym i wymierzono za nie karę łączną. Środki karne, środki zabezpieczające oraz dozór pomimo orzeczenia kary łącznej będą podlegać niezależnemu wykonaniu. Jedynie w przypadku gdyby wykonanie kilku orzeczonych środków karnych nie było możliwe w praktyce, można wykonać je jednokrotnie.

Od powyższej zasady przepisy prawa ustanawiają wyjątek w postaci art. 90 §2 k.k., który przewiduje możliwość łączenia następujących środków karnych tego samego rodzaju :

 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób,
 • zakaz wstępu na imprezy masowe,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów.

Z powyższego wynika, że w wyroku łącznym można połączyć tylko takie środki karne, których wykonanie jest rozciągnięte w czasie.

Warunkiem niezbędnym do połączenia w/w środków karnych jest, aby środki karne miały zbieżną treść. Przykładowo wskazać można, iż zakaz prowadzenia pojazdów, który Sąd połączy wyrokiem łącznym musi dotyczyć pojazdów tej samej kategorii.

Przy łączeniu środków karnych należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące łączenia kar. W praktyce oznacza to, że dolną granica łączonego środka karnego będzie wymiar najwyższego wymierzonego środka i wynosić ona będzie co najmniej 1 rok albo 2 lata w przypadku zakazu wstępu na imprezy masowe. Górną granicę stanowić będzie suma orzeczonych środków karnych, z tym, że nie będzie mogła przekroczyć:

 • 6 lat- w przypadku zakazu wstępu na imprezy masowe;
 • 10 lat- w przypadku łączenia środków karnych takich jak:
 • pozbawienie praw publicznych,
 • zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • zakaz prowadzenia pojazdów.
 • 15 lat – w przypadku łączenia następujących środków karnych:
 • zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
 • obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • W przypadku, gdy choćby jeden z połączonych środków karnych zostanie orzeczony na zawsze, będzie on pochłaniał wszystkie inne łączone środki karne.
 • Łączeniu nie podlegają następujące środki karne:
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • nawiązka,
 • świadczenie pieniężne,
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości.

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania kilku środków karnych niepodlegających łączeniu środki te podlegają odrębnemu wykonaniu. Początek okresu wykonywania poszczególnych środków karnych rozpoczyna bieg od uprawomocnienia się orzeczeń, którymi je orzeczono.

Autor: apl. adw. Ewelina Świstek.

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Kto rozpoznaje wniosek o wydanie wyroku łącznego?

Przepisy kodeksu postępowania karnego określają jaki sąd jest właściwy do wydania wyroku łącznego. Zgodnie z art. 569 k.p.k. ,,jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.”

Zasadę tę stosuje się w przypadku, gdy wyroki w I instancji zostały wydane przez sądy równorzędne oraz w sytuacji, w której orzekał sąd powszechny oraz sąd szczególny, a orzeczone kary mają ten sam stopień surowości. Nie ma natomiast znaczenia to, kiedy uprawomocniły się poszczególne wyroki.

Tytułem przykładu: jeżeli wyrok skazujący podlegający łączeniu został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli, a następnie w stosunku do oskarżonego został wydany kolejny wyrok skazujący przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, to właściwym do wydania wyroku łącznego będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

W przypadku, gdy w I instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Przykładowo, gdy pierwszy wyrok podlegający łączeniu wydał w I instancji Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, a drugi wyrok skazujący wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa to właściwym do wydania wyroku łącznego będzie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Gdyby doszło do sytuacji, w której sąd wyższego rzędu na rozprawie w przedmiocie wyroku łącznego stwierdzi, że jego wyrok nie spełnia warunków do orzeczenia kary łącznej z innymi karami orzeczonymi wyrokami sądów niższego rzędu, ale stwierdzi jednocześnie, że spełniają te warunki poszczególne wyroki sądów niższego rzędu to powinien rozstrzygnąć merytorycznie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Sąd nie ma w takim przypadku możliwości uchylenia się od rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy.

W razie zbiegu właściwości sądu powszechnego i szczególnego o karze łącznej orzeka ten z sądów, który wymierzył karę surowszą podlegającą łączeniu. Zatem w razie zbiegu wyroków sądu rejonowego i wojskowego sądu okręgowego nie stosujemy zasady określonej w art. 569§2 k.p.k., zgodnie z którym w przedmiocie wydania wyroku łącznego orzeka sąd wyższego rzędu.

Przykładowo: jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Wojskowy Sąd Okręgowy orzekł karę 1 roku pozbawienia wolności, właściwym do wydania wyroku łącznego jest Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia, gdyż orzekł surowszą karę.

W sytuacji, gdy wyroki sądów niższego rzędu nie spełniają, podobnie jak wyrok sądu wyższego rzędu, warunków do wydania wyroku łącznego Sąd powinien umorzyć całe postępowanie bez względu na to na jakim etapie zostanie dostrzeżony brak przesłanek do wydania wyroku łącznego.

Warto zwrócić uwagę na to, iż postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz postępowanie w sprawie przestępstwa objętego następnie wyrokiem łącznym są odrębnymi postępowaniami i dlatego w składzie orzekającym może orzekać ten sam sędzia.

Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest sytuacja, w której w składzie orzekającym zasiadał ponownie sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia uchylonego przez sąd II instancji i przekazanego do ponownego rozpoznania.

Zgodne z przepisami prawa nie ma również żadnej przeszkody, aby sędzia wydający wyrok łączny brał udział w postępowaniu odwoławczym od jednego z wyroków skazujących objętych wnioskiem o wydanie wyroku łącznego.

Autor: apl.adw. Ewelina Świstek.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zagrożenia związane z wydaniem wyroku łącznego

W przypadku zgłaszania wniosku o wydanie wyroku łącznego należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 89§1a kodeksu karnego w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ale istnieje też możliwość, że Sąd orzeknie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Dlatego bardzo istotne jest dokładne przeanalizowanie, czy składanie takiego wniosku będzie rzeczywiście korzystne dla skazanego. Może bowiem dojść do takiej sytuacji, że po połączeniu kar do wykonania jest większa kara, niż gdyby skazany odbywał po kolei kary orzeczone poszczególnymi wyrokami.

Aby w praktyczny sposób skorzystać z możliwości połączenia kar należy złożyć do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji wniosek o wydanie wyroku łącznego. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Autor: apl.adw. Ewelina Świstek.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie kary podlegają połączeniu wyrokiem łącznym?

Nie wszystkie kary orzeczone za przestępstwa mogą być ze sobą połączone. Łączeniu podlegają jedynie kary tego samego rodzaju, a więc kara pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności, kara grzywny z karą grzywny. Wyjątkiem jest możliwość połączenia wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności.

Nie można połączyć kar :

 • orzeczonych za przestępstwo z karami orzeczonymi za wykroczenie, np. kary za przestępstwo udziału w bójce nie można połączyć z karą orzeczoną za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień.
 • kar zastępczych ze sobą i z karami zasadniczymi- przykładowo jeżeli sąd orzekł w wyroku karę grzywny, której nie uiszczono, sąd może zamienić tę niewykonaną karę na karę pozbawienia wolności, która będzie wtedy tzw. karą zastępczą. Takiej kary zastępczej nie można wtedy połączyć np. z karą pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie.
 • orzeczonych w wyrokach skazujących wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przykładowo nie można połączyć kary pozbawienia wolności orzeczonej w wyroku sądu polskiego z karą pozbawienia wolności orzeczoną w wyroku sądu irlandzkiego.

Wymiar kary łącznej w wyroku łącznym.

Zgodnie z art. 86§1 k.k. kara łączna :

 • nie może być niższa od najwyższej z orzeczonych kar jednostkowych
 • nie może przekroczyć sumy orzeczonych kar jednostkowych.

Przykładowo, gdy skazany otrzymał w wyroku podlegającemu łączeniu karę 1 roku pozbawienia wolności, a w drugim wyroku karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Sąd orzeknie w wyroku łącznym karę pozbawienia wolności w przedziale od 1 roku i 6 miesięcy do kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jednocześnie wymierzona wyrokiem łącznym kara nie może przekroczyć 2 lat ograniczenia wolności, 15 lat pozbawienia wolności i co do zasady 810 stawek dziennych grzywny.

Zgodnie z art. 86§1a k.k. Sąd może orzec w wyroku karę 25 lat pozbawienia wolności, jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi co najmniej 25 lat, a chociażby jedną z podlegających łączeniu kar orzeczono w wymiarze nie mniejszym niż 10 lat.

Wydając wyrok łączny sąd może połączyć również kary grzywny. Sąd orzeka łączną karę grzywny w wysokości od najwyższej liczby stawek dziennych do ich sumy. Należy jednak zwrócić uwagę, że granice te dotyczą tylko liczby stawek dziennych. Sąd ustala na nowo wysokość jednej stawki dziennej, przy czym nie może ona przekroczyć najwyższej z ustalonych przy wymiarze kar jednostkowych. Zasadą jest, że jeżeli kara łączna grzywny jest orzekana w wyroku skazującym, to określona dla niej wysokość jednej stawki dziennej nie powinna się różnić od wysokości ustalonej w ramach kar jednostkowych, ponieważ podstawą jej określenia są te same możliwości płatnicze sprawcy.
Należy jednak pamiętać, że teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której kwota do uiszczenia tytułem kary łącznej grzywny będzie większa niż wynikająca z sumy kar jednostkowych.

Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny również wymierza się kwotowo. Przelicza się wówczas grzywnę orzeczoną w stawkach dziennych na kwotę i łączy się ją z grzywną kwotową. Kara łączna nie może być niższa od wyższej z tych kwot, ani przekroczyć ich sumy.

Kodeks pozwala również na łączenie kary ograniczenia wolności z karą pozbawienia wolności. Łączną karą jest wtedy kara pozbawienia wolności. Aby określić jej granice, wysokość kary jednostkowej ograniczenia wolności przelicza się na karę pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności jest równy 15 dniom pozbawienia wolności. Wynika z tego, że przy ustalaniu granic kary łącznej wymiar pozbawienia wolności w zakresie wynikającym z przeliczenia na tę karę kary ograniczenia wolności należy określić w dniach.

Autor: Apl. Adw. Ewelina Świstek

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Jaki Sąd wydaje wyrok łączny?

Wyrok łączny wydaje Sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Kodeks rozwiązuje problem wystąpienia ewentualnego sporu między sądami – jeżeli bowiem w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Jeżeli dochodzi do zbiegu wyroków sądu powszechnego i szczególnego, to o karze łącznej orzeka sąd, który wymierzył surowszą karę podlegającą łączeniu.

W razie zaistnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego orzeczenie kary łącznej jest obowiązkiem Sądu. Dlatego postępowanie w sprawie wyroku łącznego może być wszczęte nie tylko na wniosek skazanego bądź jego obrońcy, ale i z urzędu, a treścią wniosku sąd nie jest związany.

Udział skazanego w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego.

Stawiennictwo skazanego na rozprawie dotyczącej wyroku łącznego nie jest obowiązkowe. Sąd może jednak uznać, że udział skazanego w rozprawie jest konieczny, wówczas należy wezwać go na rozprawę, a jeżeli jest on pozbawiony wolności zarządzić jego doprowadzenie. Również skazany pozbawiony wolności może zgłosić wniosek o sprowadzenie go na rozprawę. Jeżeli sąd nie zarządza sprowadzenia skazanego, który nie ma obrońcy, wyznaczy do obrony jego interesów obrońcę z urzędu. Obowiązkowy jest natomiast udział prokuratora.

Doświadczenie zawodowe wskazuje jednak, iż osobiste stawiennictwo skazanego na rozprawie jest bardzo ważne. Sąd bierze pod uwagę zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, dlatego skazany osobiście uczestnicząc w rozprawie może swoją postawą przekonać Sąd, iż warto orzec wobec niego jak najniższą karę łączną.

W wyroku łącznym Sąd powinien oznaczyć datę, od której należy liczyć początek odbywania kary orzeczonej wyrokiem łącznym, oraz wymienić okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

Wykonanie wyroku łącznego.

Zgodnie z art. 576§1 k.p.k.z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego wyroki podlegające łączeniu nie podlegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Należy mieć również na uwadze, że jeśli choćby jedna z kar podlegających łączeniu została orzeczona bez warunkowego zawieszenia jej wykonania to Sąd karę łączną może także orzec bez warunkowego zawieszenia.

Z chwilą, w której wyrok łączny się uprawomocni, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. Jeżeli w wyroku łącznym wymierzona została kara niższa od okresu odbytych i połączonych już kar pozbawienia wolności lub równa temu okresowi, przewodniczący niezwłocznie zarządza zwolnienie skazanego, jeżeli nie jest on pozbawiony wolności w innej sprawie. Przesyłając zarządzenie do wykonania, załącza się wydany wyrok łączny.

Aby w praktyce skorzystać z możliwości połączenia kar należy złożyć do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji wniosek o wydanie wyroku łącznego. Należy podkreślić, że wniosek taki nie podlega żadnej opłacie.

Wyrok łączny traci moc tylko wtedy, gdy pojawi się potrzeba wydania nowego wyroku łącznego. Następuje to, gdy ujawni się skazanie, które podlega wykonaniu z karami już objętymi wyrokiem łącznym.

Autor: apl.adw. Ewelina Świstek.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zalety i warunki wydania wyroku łącznego

Z doświadczenia zawodowego wynika, iż na skutek łączenia kar ich suma staje się co do zasady niższa, niż gdyby każdą z poszczególnych kar sprawca miał odbywać pojedynczo.

W wyroku łącznym dolna granica orzeczonej kary nie może być niższa niż najwyższa z orzeczonych kar jednostkowych, a górna granica nie może przekroczyć sumy orzeczonych kar jednostkowych.
Przykładowo jeżeli jedna z kar podlegających łączeniu wynosi 1 rok pozbawienia wolności, a druga kara wynosi 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności to Sąd orzeknie w wyroku łącznym karę w przedziale od 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Aby jednak możliwość łączenia kar mogła w ogóle zaistnieć wymagane jest, aby kary wymierzone za poszczególne przestępstwa były tego samego rodzaju ( czyli np. kara pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności, grzywna z grzywną), albo takie, które w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Karnego podlegają łączeniu.

Warunki wydania wyroku łącznego.

Przesłanki wydania wyroku łącznego:

 • zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej,
 • sprawca popełnił co najmniej dwa przestępstwa,
 • przestępstwa popełniono, zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw,
 • za przestępstwa te wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające połączeniu,
 • oskarżony został już prawomocnie skazany co najmniej dwoma prawomocnymi wyrokami rożnych sądów.

Jak widać po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych okoliczności dopiero można się starać o wydanie wyroku łącznego. Jeżeli któraś przesłanka nie jest spełniona, wówczas nie można wnosić o wydanie wyroku łącznego.

Autor: Aplikant Adwokacki Ewelina Świstek

 

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Co to jest wyrok łączny?

Instytucja wyroku łącznego pozwala na połączenie kar orzeczonych wobec osoby skazanej za przestępstwa kilkoma prawomocnymi wyrokami. W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za którekolwiek z popełnionych przestępstw, sąd orzeka karę łączną, w której uwzględnia jednostkowe wymierzone kary. Oznacza to, że wyrok łączny jest wydawany w sytuacji, gdy dopiero po wydaniu co najmniej dwóch wyroków skazujących okaże się, że dotyczą one przestępstw pozostających w zbiegu realnym. Warunkiem wydania wyroku łącznego jest to, aby przestępstwa, które mają zostać nim objęte zostały popełnione zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok za którekolwiek z tych przestępstw. Z orzeczenia wyroku łącznego nie może zatem skorzystać ten sprawca, który decyduje się na popełnienie kolejnego przestępstwa w sytuacji, gdy zapadł już wobec niego wyrok, chociażby nieprawomocny.

Kto się może ubiegać o wydanie wyroku łącznego?

Wyrok łączny Sąd może wydać z urzędu albo na wniosek prokuratora, skazanego lub jego obrońcy po przeprowadzeniu rozprawy. Z doświadczenia zawodowego wynika jednak, że w praktyce do wydania wyroku łącznego dochodzi tylko na skutek wniosku skazanego albo jego obrońcy.

Wyrok łączny jest instytucją karnoprocesową, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej. Oznacza to, że Sąd wydając wyrok łączny jest związany wydanymi wcześniej wyrokami, które podlegają połączeniu. Sąd nie bada tego, czy kary orzeczone za poszczególne przestępstwa są adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu.

Autor: Aplikant Adwokacki Ewelina Świstek

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelnika bloga:

Witam, Cała procedura dozoru u mojego męża zaczęła się 1 października, wtedy ZK wystąpił z wnioskiem. Dokumenty do Sądu trafiły 8 października. W przeciągu dwóch tygodni były sprawdzone warunki techniczne i wywiad kuratora!!! Dziś jest już 11 listopad i nadal nic nie wiemy o terminie wokandy! Ile czasu jest maksymalnie na wyznaczenie terminu?

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Ustawy o dozorze elektronicznym Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku do Sądu.

Jeżeli Sąd Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku, to zgodnie z art.53 w zw. z art.52 ust.2 Ustawy o dozorze elektronicznym na postanowienie Sądu Penitencjarnego o oddaleniu wniosku o dozór elektroniczny przysługuje środek zaskarżenia – zażalenie, które powinno zostać rozpoznane w ciągu 7 dni od wpływu zażalenia do Sądu

Jak na polskie standardy, ustawa o dozorze elektronicznym wprowadziła wręcz ekspresowe tempo rozpoznawania przez Sądy wniosków o dozór elektroniczny oraz zażaleń na odmowę ich uwzględnienia.

Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny ma najczęściej miejsce w dwóch przypadkach:

 • składane przez skazanych wnioski o dozór elektroniczny są dotknięte błędami i brakami formalnymi, które wymagają uzupełnienia przed skierowaniem sprawy  na wokandę

 • Sądy Penitencjarne nie wywiązują się z zakreślonego w ustawie  terminu 14 dni na wyznaczenie posiedzenia celem rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. 

Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, pamiętaj o kilku wskazówkach, które szerzej opisałem w artykule Termin rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny

 • złóż wniosek o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego

 • we wniosku o dozór elektroniczny wskaż telefon kontaktowy, dzięki temu prostemu zabiegowi Sąd Penitencjarny zawiadomi Cię telefonicznie o terminie i miejscu  posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać Ci zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie posiedzenia

 • podpisz się własnoręcznie (pełnym imieniem i nazwiskiem) pod wnioskiem o dozór elektroniczny. Częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, a to z kolei opóźni rozpoznanie Twojego wniosku

 • wskaż we wniosku od dozór elektroniczny prawomocny wyrok skazujący Cię na karę pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego, najłatwiej Ci będzie dołączyć do wniosku kopię tego wyroku. Jeśli jej nie masz, wówczas wskaż nazwę Sądu, który wydał wyrok skazujący, datę jego wydania, jego sygnaturę oraz wskaż na jaką karę zostałeś skazany

 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin na dobę „od….. do” w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania ( poza miejscem wykonywania dozoru)

 • dołącz do wniosku pisemną  zgodę osób dorosłych, wspólnie zamieszkujących z Tobą w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego

W tym artykule opisze również, co można zrobić by „skłonić” Sąd Penitencjarny do szybszego rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny w czasie zbliżonym do ustawowego terminu 14 dni liczonych od daty wpływu wniosku do Sądu?

Problem polega na tym, że wskazany w Ustawie o dozorze elektronicznym termin 14 dni ma charakter instrukcyjny, a więc  jego przekroczenie przez Sąd nie wywołuje żadnych konsekwencji procesowych. Nie oznacza to jednak, że osoba,  która wnioskuje o zezwolenie na wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego musi bezczynnie czekać na działania Sądu.

Co zatem można zrobić, by przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny:

 • do wniosku o dozór elektroniczny dołącz pismo, zatytułowane „prośba o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie wniosku o dozór elektroniczny” W tym piśmie zwróć uwagę Sądu na zakreślony w ustawie termin 14 dni na rozpoznanie Twojego wniosku, a ponadto wskaż argumenty, dla których zwolnienie Cię z Zakładu Karnego jest tak istotne. Dla przykładu, jeśli wykonujesz pracę, wskaż na zagrożenie jej utraty w razie osadzenia Cię w Zakładzie Karnym. Jeżeli opiekujesz się chorym członkiem rodziny wskaż na konieczność zapewnienia tej osobie ciągłej opieki.

 • ponawiaj pisma – prośby o pilne wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie Twojego wniosku o dozór elektroniczny co kilka dni. Pamiętaj, by te pisma były uprzejme. Nie zarzucaj w nich Sędziemu przewlekłości czy też opieszałości w rozpoznaniu Twojego wniosku. Nie chcesz przecież zrazić do Siebie Sędziego. Skoncentruj się na przedstawieniu okoliczności, dla których uzasadnione jest pilne rozpoznanie Twojego wniosku o dozór elektroniczny. Po otrzymaniu 1-2 takich pism Sędzia Penitencjarny dostrzeże Twoją determinację i wyznaczy termin posiedzenia.

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dozór elektroniczny za przestępstwo jazdy samochodem po pijanemu

Za popełnione po raz pierwszy przestępstwo prowadzenia samochodu, nawet pod znacznym wpływem alkoholu z art.178a par. 1 k.k., Sądy zazwyczaj orzekają kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres od 2 do 5 lat próby. 

Za ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par 4 k.k. Prokuratorzy żądają wymierzenia oskarżonemu kary nie przekraczającej 1 roku pozbawienia wolności, ale bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a Sady często takie właśnie kary – bezwzględnego pozbawienia wolności orzekają.

Podsumowując:

Za popełnienie po raz pierwszy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości nie grozi Ci kara bezwzględnego pozbawienia wolności, tj. bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sąd prawdopodobnie wymierzy Ci karę kilku miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawiesi na okres próby.

Jeżeli ponownie popełnisz przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, wówczas:

 • zostaniesz oskarżony o przestępstwo z art.178a par. 4 k.k.(ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości), za które realnie grozi Ci kara od kilku miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania

a ponadto

 • Sąd zarządzi wobec Ciebie wykonanie, tj. odwiesi Ci karę pozbawienia wolności orzeczoną za popełnione wcześniej przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Popełniając ponownie przestępstwo prowadzenia samochodu po pijanemu wpakujesz się w nie lada problemy, które mogą doprowadzić Cię do osadzenia w Zakładzie Karnym.

W tym artykule opiszę, co zrobić, gdy znalazłeś więc właśnie w takiej sytuacji, a więc, gdy: 

 • Sąd wymierzył Ci karę bezwzględnego pozbawienia wolności, tj. bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za popełnione ponownie przestepstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z aart.178a par.4 k.k.

lub

 • Sąd odwiesił Ci, a więc  zarządził wobec Ciebie wykonanie  kary pozbawienia wolności za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości orzeczonej wcześniej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

W takiej sytuacji Twoją jedyną szansą na uniknięcie osadzenia w Zakładzie Karnym jest odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oznacza jej odbycie poza Zakładem karnym, najczęściej w miejscu Twojego zamieszkania, z możliwością opuszczania tego miejsca do 12 godzin na dobę.

Wykonanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego pozwala Ci  na jej odbycie w domu, bez rozłąki z rodziną, z zachowaniem możliwości wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuowania nauki czy sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Podstawowym warunkiem odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest długość kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem skazującym, która nie może przekraczać 1 roku.  W sytuacji, gdy masz do odbycia więcej niż jedną karę pozbawienia wolności, ich suma nie może przekraczać jednego roku pozbawienia wolności. Osoby skazane za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w większości spełniają ten warunek. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że kary pozbawienia wolności orzekane za to przestępstwo nie przekraczają zazwyczaj 1 roku.

O odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego najlepiej starać się jak najszybciej po prawomocnym wyroku skazującym na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po prawomocnym postanowieniu Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności. Jeżeli przegapiłeś ten moment, pamiętaj, że możesz starać się o dozór elektroniczny również po osadzeniu w Zakładzie Karnym.

Jeśli chcesz odbyć karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, powinieneś złożyć do Sądu Penitencjarnego (Sądu Okręgowego) właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania lub osadzenia w Zakładzie Karnym wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym. Sąd powinien rozpoznać Twój wniosek w ciągu 14 dni od jego wpływu do Sądu, choć w praktyce trwa to zazwyczaj 1 miesiąc. 

Pamiętaj jednak, że jak w każdej sprawie karnej, tak i w sprawie o dozór elektroniczny za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze znaczenie ma dobre i przekonywujące uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny. 

We wniosku o dozór elektroniczny za prowadzenie samochodu po pijanemu powinieneś zaproponować nałożenie na Ciebie obowiązków:

 • podjęcia lub kontynuowania terapii dla osób uzależnionych od alkoholu
 • uczestniczenia w szkoleniach dla osób, które spowodowały wypadek drogowy pod wpływem alkoholu
 • wykonywania pracy zarobkowej

Taka propozycja znacząco zwiększy Twoją szansę na uzyskanie zezwolenia Sądu na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Rzecz w tym, że osoby skazane na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności do 1 roku pozbawienia wolności nie mogą odbyć terapii uzależnienia od alkoholu w Zakładzie Karnym z uwagi na brak miejsc na terapii. Tymczasem dla Sędziego jednym z celów postępowania karnego wobec osoby złapanej ponownie na jeździe samochodem po wpływem alkoholu powinno być skłonienie jej do podjęcia leczenia problemu alkoholowego Brak możliwości odbycia terapii w Zakładzie Karnych w połączeniu z Twoi wnioskiem o nałożenie obowiązku podjęcia terapii „na wolności” w trakcie dozoru elektronicznego zwiększa Twoją szansę na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny. Podobnie rzecz przedstawia się z obowiązkiem wykonywania pracy zarobkowej w czasie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego.

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy