Kara pozbawienia wolności do roku i 6 miesięcy w dozorze elektronicznym

W dniu 31 marca 20120 roku weszła w życie bardzo istotna zmiana w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów karę w dozorze elektronicznym może wykonywać każdy skazany, wobec którego została orzeczona karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku i 6 miesięcy.

To samo tyczy się sytuacji, gdy wobec skazanego zostały wymierzone dwie lub więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno – suma tych kar nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy.

Przed nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego skazany mógł wykonywać karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku.

Jest to istotna zmiana, która umożliwi wykonywanie kary w dozorze elektronicznym większej liczbie osób, które z kryminologicznego punktu widzenia mogą odbyć orzeczoną karę poza zakładem karnym zakładzie karnym.

Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzenie zakresu stosowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do kary nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy w czasie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, powstałej na skutek występowania zakażeń wirusem SARS – COV-2 spowodowane jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, przebywających w szczególności w dużych skupiskach ludzkich w tym. m.in w zakładach karnych.

Pomimo że zmiana ta została wprowadzona w stanie epidemii, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że jest to rozwiązanie wprowadzone na stałe do porządku prawnego i ma zapewnić w przyszłości możliwość objęcia dozorem elektronicznym o ponad 50 proc. większej liczby skazanych, niż miało to miejsce dotychczas.

Wprowadzona zmiana dotyczy oczywiście skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również tych którzy są już osadzeniu w zakładach karnych. Oni również mogą ubiegać się o dozór elektroniczny.

Nie uległy natomiast zmianie pozostałe przepisy dotyczące wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Na podstawie art. 43e § 1 k.k.w. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, właściwy dla miejsca, w którym przebywa skazany

Ta sama zasada dotyczy skazanego przebywającego w zakładzie karnym. Jeżeli skazany jest osadzony na Służewcu w Warszawie to wniosek powinien złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dla złożenia wniosku o dozór elektroniczny nie ma znaczenia gdzie zostało popełnione przestępstwo i który Sąd wydał wyrok skazujący. Właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany mieszka lub przebywa w czasie złożenia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć jak najszybciej po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, w którym sąd orzekł karę pozbawienia wolności lub postanowienia sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności, która została orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można wysłać pocztą lub złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego lub wykonywania kary pozbawienia wolności (jeżeli skazany rozpoczął już wykonywani kary w zakładzie karnym.

Zgodnie z art. 43ld § 4 kkw Sąd rozpoznaje wniosek o dozór elektroniczny w okresie 30 dni.

Złożenie wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego ani wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego o odmowie udzielenia zgody na dozór elektroniczny, nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności.

Im szybciej skazany złoży do Sądu wniosek o dozór elektroniczny, tym większe ma szanse, że zostanie on rozpoznany przed terminem stawienia się w zakładzie karnym.

Co zrobić, aby przekonać sąd do dozoru elektronicznego?

Zgodnie z art. 43la § 1 k.k.w., jedną z głównych przesłanek, którą należy spełnić aby sąd uwzględnił wniosek o dozór elektroniczny jest przekonanie sądu, że odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec skazanego kary, tj. wystarczające aby skazany pozytywnie ukończył proces resocjalizacji.

W sprawie o dozór elektroniczny sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • dotychczasowy sposób życia skazanego, a w szczególności karalność za przestępstwa;
 • zachowanie skazanego po wydaniu wyroku, który ma być wykonany w dozorze elektronicznym
 • sytuację rodzinną i zawodową skazanego – tj. wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą, konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny, podjętą przez skazanego terapię
 • postawę i zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym, jeżeli rozpoczął on już odbywanie kary pozbawienia wolności.

Każdy z w/w punktów należy odpowiednio opisać we wniosku o dozór elektroniczny, aby przekonać sąd, że udzielając skazanemu zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego pomoże w pozytywnym ukończeniu procesu resocjalizacji, a skazany pożytecznie spędzi czas odbywania kary poza zakładem karnym

Jak zwiększyć szansę na pozytywne rozpoznanie przez sąd wniosku o dozór

Sąd w każdym miesiącu otrzymuje wnioski od co najmniej kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy ubiegają się o jej odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Rozszerzenie zakresu stosowania dozoru elektronicznego do kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i 6 miesięcy, spowoduje, że do sądów wpłynie większa liczba wniosków niż dotychczas. Stąd też warto popracować nad uzasadnieniem wniosku o dozór elektroniczny i szczegółowo opisać, aktualną sytuacje osobistą i rodziną skazanego.

Sąd oprócz informacji o popełnionym przez skazanego przestępstwie oraz informacji uzyskanych przez kuratora podczas wywiadu w miejscu zamieszkania skazanego, nie posiada innych informacji o skazanym. Jeżeli wniosek rozpatrywany jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności Sąd dodatkowo otrzyma opinię dyrektora zakładu karnego o skazanym.

Na podstawie tych informacji, które w większości są bardzo ogólne i bardzo podobne u większości skazanych oraz kilkunastu minut trwania posiedzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dozór elektroniczny sąd musi ocenić skazanego i wydać decyzję czy uwzględnia czy oddala jego wniosek.

Jak widać, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny skazany oraz jego obrońca powinien we wniosku, a następnie w trakcie posiedzenia przedstawić skazanego jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną i nie jest konieczne osadzenie go w zakładzie karnym do pozytywnego ukończenia procesu resocjalizacji.

Każdy argument użyty we wniosku należy dokładnie przemyśleć, a dodatkowo warto potwierdzić go odpowiednim dokumentem, gdyż znacznie zwiększa to szanse, że sąd uwzględni wniosek o dozór elektroniczny.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Do którego Sądu napisać wniosek o dozór elektroniczny?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny, czyli Sąd Okręgowy, w którym przebywa skazany.

Dla przykładu, jeśli w czasie złożenia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zamieszkujesz w Płocku, to powinieneś złożyć wniosek o dozór elektroniczny w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Nie ma znaczenia gdzie popełniłeś przestępstwo i który Sąd wydał wyrok skazujący. Właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego Okręgu mieszkasz w czasie złożenia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny w świetle nowelizacji z dnia 1 lipca 2015r. można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Udział Prokuratora w rozpoznaniu przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny

Zgodnie z art. 43le par 3 kkw udział Prokuratora w posiedzeniu Sądu dotyczącym rozpoznania Twojego wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym jest obowiązkowy. Oznacza to, Prokurator:

 • zostanie zawiadomiony przez Sąd o dacie i miejscu tego posiedzenia i weźmie w nim udział

a co dla Ciebie najważniejsze

 • poprze albo sprzeciwi się uwzględnieniu przez Sąd Twojego wniosku.

Wiesz już, że na posiedzenie Sądu Penitencjarnego stawi się Prokurator, który zajmie w Twojej sprawie stanowisko, tj:

 • oświadczy przed Sądem, że popiera złożony przez Ciebie wniosek o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego

albo

 • oświadczy, że sprzeciwia się uwzględnieniu przez Sąd Twojego wniosku o dozór elektroniczny

Twoje szanse na uwzględnienie wniosku o odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego wzrastają w razie jego poparcia przez Prokuratora. Warto zatem dołożyć starań, by to poparcie uzyskać. Od razu po zarejestrowaniu twojego wniosku przez Sąd i nadaniu jej sygnatury, powinieneś wysłać do Prokuratury kopię wniosku, jaki złożyłeś do Sądu z prośbą o jego poparcie.

Nic Cię to nie kosztuje, a zwiększasz szansę na poparcie wniosku przez Prokuratora. Prokuratorzy, jak każdy z nas lubią być doceniani. Lubią, gdy oskarżeni lub skazani traktują ich na równi z Sędziami. Dlatego Prokuratorzy lubią, gdy oskarżeni czy skazani przesyłają im kopie pism składanych do Sądu z prośbą o zajęcie stanowiska. Możesz pomyśleć, że to, co Prokuratorzy lubią/nie lubią, doceniają/nie doceniają nie ma żadnego znaczenia, bo nie kierują się przecież emocjami zajmując stanowisko na posiedzeniu Sądu w przedmiocie Twojego wniosku o dozór elektroniczny. Jeśli tak myślisz, jesteś w błędzie. Sędziowie, Prokuratorzy, jak my wszyscy kierują się emocjami. Często podejmują niezwykle ważne decyzje pod wpływem negatywnego albo pozytywnego nastawienia wobec oskarżonych czy skazanych za przestępstwo.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak prawidłowo sporządzić wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności złóż w formie pisemnej na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, a więc Sadu Okręgowego, w którego okręgu mieszkasz lub wyślij go do Sądu Penitencjarnego pocztą listem poleconym.

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zawierać:

 1. oznaczenie prawomocnego wyroku skazującego Cię na kare pozbawienia wolności, którą chcesz odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Powinieneś podać nazwę Sądu, datę wydania i prawomocności wyroku oraz sygnaturę sprawy, w jakiej ten wyrok zapadł
 2. wskazanie, czy rozpocząłeś już odbywanie kary pozbawienia wolności, czy zostałeś już osadzony w zakładzie karnym i starasz się o dozór elektroniczny co do pozostałej, nie odbytej jeszcze kary
 3. wskazanie miejsca – dokładnego adresu, w którym chcesz odbyć karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego
 4. oświadczenia osób dorosłych, zamieszkujących z Tobą, w którym wyrażają zgodę na odbycie przez Ciebie kary pozbawienia wolności w tym lokalu w trybie dozoru elektronicznego
 5. uzasadnienie – dlaczego Sąd powinien udzielić Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Oświadczenia osób zamieszkujących z Tobą w lokalu powinny być dołączone do wniosku o zgodę na dozór elektroniczny i własnoręcznie przez te osoby podpisane.

Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. To uzasadnienie ma decydujące wpływ na decyzję Sędziego. Chodzi o to, że Sędzia może, ale nie musi uwzględnić Twój wniosek o dozór elektroniczny, nawet jeśli spełniasz wszystkie przesłanki do objęcia dozorem elektronicznym.

Twoim zadaniem jest zatem przekonanie Sądu, że z uwagi na:

 1. rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa, za które zostałeś skazany
 2. Twoje postępowanie po prawomocnym wyroku skazującym
 3. Twoją sytuację zawodową, rodzinną

zasługujesz na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, osadzenie Cię w więzieniu nie jest konieczne, bo zrozumiałeś swój błąd, a jednocześnie równoznaczna z osadzeniem Ci w zakładzie karnym izolacja od rodziny, utrata możliwości wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej będzie tragedia dla Ciebie i twojej rodziny.

Pamiętaj, że każdy argument, jaki wskażesz we wniosku o udzielenie zgody na dozór elektroniczny powinien zostać poparty dokumentem. Dla przykładu, jeśli:

 1. jesteś jedynym żywicielem rodziny, gdyż Twoja żona nie pracuje

oraz

 1. masz na utrzymaniu małoletnie dzieci

wówczas powinieneś załączyć do wniosku zaświadczenie o zarejestrowaniu żony w Urzędzie Pracy, oświadczenie żony i akty urodzenia Waszych dzieci.

To od przekonywującego uzasadnienia wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego zależy, czy Sąd uwzględni Twój wniosek i odbędziesz karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Przyłóż się do tego pisma, przemyśl argumenty, jakimi chcesz przekonać Sąd, opisz je i potwierdź dokumentami.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 15 komentarzy

Kto może odbyć karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w miejscu zamieszkania lub innym, np. w miejscu pracy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki temu rozwiązaniu nie spędzisz bezsensownie np. 6 miesięcy orzeczonej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, lecz odbędziesz ta karę pracując, czy prowadząc działalność gospodarczą, w dodatku bez rozłąki z rodziną. Twoim głównym obowiązkiem będzie jedynie pozostawanie w czasie określonym przez Sąd w postanowieniu w wyznaczonym na twój wniosek przez Sąd miejscu.

Nie każdy skazany na karę pozbawienia wolności może ja odbyć w trybie dozoru elektronicznego. Aby odbyć karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym musisz spełniać następujące warunki:

 1. masz do odbycia karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy

 2. posiadasz miejsce stałego pobytu

 3. masz zgodę współdomowników na odbycie w zajmowanym wspólnie z nimi mieszkaniu kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego

Ad 1 Wymóg odbycia kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 1 roku i 6 miesięcy jest spełniony w dwóch przypadkach:

 • Sąd orzekł wobec Ciebie karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności  lub krótszą

albo

 • masz do odbycia kilka kar pozbawienia wolności, przy czym ich suma nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest możliwe w dwóch przypadkach:

 • masz do odbycia kare pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy i nie zostałeś jeszcze osadzony w zakładzie karnym

albo

 • rozpocząłeś już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym i wnioskujesz o odbycie jej pozostałej części w systemie dozoru elektronicznego

Ad 2 Wymóg posiadania stałego miejsca pobytu jest związany z koniecznością wskazania przez Sąd w postanowieniu miejsca, w którym będziesz odbywał karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.

Ad 3 zgoda osób zamieszkujących w lokalu, w którym będziesz odbywał karę pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego dotyczy osób pełnoletnich i musi być wyrażona na piśmie – w postaci oświadczenia tych osób.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Jednym z najważniejszych elementów Twojego wniosku do Sądu Penitencjarnego o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest  harmonogram wykonywania tej kary.

W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Sąd Penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby w poszczególnych dniach tygodnia, w których możesz przebywać poza miejscem wykonywania kary, a więc poza miejscem Twojego zamieszkania.

Propozycja, w jakich okresach czasu w ciągu doby będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania powinna wyjść od Ciebie. Propozycja ta przybiera właśnie postać harmonogramu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, który powinieneś zawrzeć we wniosku do Sadu penitencjarnego.

Zanim złożysz wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przemyśl i rozpisz na dni tygodnia te przedziały czasu w ciągu doby, w których potrzebujesz przebywać poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z art.43na kkw możesz uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na przebywanie poza miejscem zamieszkania przez okres czasu nieprzekraczający 12 godzin na dobę.

Rozpisując we wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego przedziały czasu w ciągu doby, w których będziesz przebywał poza miejscem zamieszkania wskaż je dokładnie posługując się wyrażeniami „od godziny X do godziny Y” w poszczególnych dniach tygodnia. Nie zapomnij jednocześnie, by we wniosku uzasadnić, na co chcesz je przeznaczyć. Możesz je przeznaczyć przykładowo na:

 • wykonywanie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej
 • sprawowanie opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą
 • naukę w szkole
 • zajęcia sportowe lub kulturalne
 • wizyty i zabiegi lekarskie
 • udział w zajęciach terapeutycznych
 • niezbędne zakupy, np. żywnościowe
 • utrzymywanie więzi z rodziną

Pamiętaj, by dobrze uzasadnić każdą z tych okoliczności uzasadniających przebywanie poza miejscem wykonywania kary pozbawienia wolności (miejscem zamieszkania) i potwierdzić ją dokumentami, np. umową o pracę, opisem prowadzonej działalności gospodarczej czy dokumentacją lekarską. Im bardziej przyłożysz się do uzasadnienia, tym mniejsze ryzyko, że Sąd Penitencjarny oddali Twoją propozycję przebywania poza miejscem zamieszkania we wskazanych przez Ciebie okresach czasu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Czy można ponownie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art. 43lk kkw Jeżeli Sąd oddalił Twój wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego, wówczas możesz złożyć ten wniosek ponownie po upływie 3 miesięcy od wydania postanowienia Sądu. Oznacza to, że wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możesz składać nawet kilkukrotnie, ważne tylko, byś zachował odstęp 3 miesięcy czasu od wydania poprzedniego postanowienia Sądu w tym przedmiocie.

Każde postanowienie Sądu oddalające Twój wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zawiera uzasadnienie. Przeczytaj je dokładnie przed złożeniem kolejnego wniosku. Dowiesz się z niego, dlaczego Sąd nie uwzględnił Twojego poprzedniego wniosku o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karny. Dzięki temu poznasz słabe punkty Twojego poprzedniego wniosku do Sądu. Dowiesz się, jakie nowe argumenty powinieneś podać w nowym wniosku, by tym razem przekonać Sąd. Nie ma bowiem sensu składać ponownie tego samego wniosku opartego na tych samych okolicznościach i dokumentach na ich poparcie.

Z mojego doświadczenia wynika, że większość wniosków pochodzących od oskarżonych czy skazanych za przestępstwa to mało przekonywujące, słabo uzasadnione pisma, nie poparte w dodatku żadnymi dokumentami. Objęcie dozorem elektronicznym to dla Ciebie szansa na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, bez rozłąki z rodziną, bez utraty pracy, bez konieczności zawieszenia działalności gospodarczej. To zbyt poważna sprawa, by przegrać ja tylko dlatego, ze nie przyłożyłeś się do uzasadnienia wniosku skierowanego do Sądu.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Jakie są zalety odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Dozór elektroniczny polega na odbyciu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Sąd Penitencjarny.

Dzięki temu rozwiązaniu odbędziesz orzeczoną wobec Ciebie karę pozbawienia wolności nie spędzając ani jednego dnia w Zakładzie Karnym. Zamiast osadzenia w więzieniu spędzisz ten czas w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego, którym w większości przypadków jest miejsce Twojego zamieszkania.

To jednak nie jedyna zaleta odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kara pozbawienia wolności wykonana w systemie dozoru elektronicznego przypomina bardziej karę ograniczenia niż pozbawienia wolności. Ubiegając się o dozór elektroniczny możesz uzyskać zezwolenie Sądu na przebywanie poza miejscem zamieszkania (miejscem wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego) w okresie nie przekraczającym 12 godzin na dobę. W tym czasie możesz pracować, prowadzić działalność gospodarczą, załatwiać sprawy osobiste. Znacząco zmniejsza to uciążliwość orzeczonej kary pozbawienia wolności, a jednocześnie pozwala Ci zachować pracę, dochody na utrzymanie rodziny i utrzymanie więzi z bliskimi.

Jedyną, realną dolegliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania w określonym  przez Sąd Penitencjarny czasie nie krótszym niż 12 godzin w ciągu doby.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jakie masz obowiązki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego nie wolno Ci:

 • przebywać poza miejscem wykonywania dozoru elektronicznego  poza godzinami określonymi przez Sąd Penitencjarny w harmonogramie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • zdejmować założonego na Twojej nodze lub przegubie dłoni nadajnika – tzw. bransolety elektronicznej
 • uszkadzać noszonego na nodze czy dłoni nadajnika, jak również zainstalowanego w Twoim mieszkaniu urządzenia monitorującego

Podczas odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego masz obowiązek:

 • skontaktować się z kuratorem sądowym w ciągu 7 dni od rozpoczęcia odbywania kary, a więc od założenia bransolety elektronicznej i urządzenia monitorującego
 • przebywać w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego za wyjątkiem godzin określonych przez Sąd Penitencjarny w harmonogramie wykonywania kary pozbawienia wolności
 • odbierać połączenia telefoniczne z Centrali Monitorowania przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
 • zawiadomić pracowników Centrali Monitorowania o każdym przypadku awarii,  lub uszkodzenia nadajnika oraz urządzenia monitorującego
 • wpuszczać do domu kuratora sądowego w godzinach pomiędzy 6 a 22
 • wpuszczać do mieszkania – miejsca wykonywania dozoru elektronicznego pracowników Centrali Monitorowania i umożliwić im dostęp do urządzeń monitorujących

W przypadku naruszenia jednego ze wskazanych wyżej obowiązków Sąd Penitencjarny może uchylić zezwolenie na odbycie przez Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W konsekwencji wydania takiego postanowienia pozostałą do odbycia karę pozbawienia wolności spędzisz w Zakładzie Karnym.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny?

Zgodnie z art.43la kkw Sąd Penitencjarny udzieli Ci zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, jeśli oceni, że jest to wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec Ciebie kary.

Dokonując tej oceny Sąd Penitencjarny weźmie pod uwagę:

 • Twój dotychczasowy sposób życia, a w szczególności karalność za przestępstwa

 • Twoje zachowanie po prawomocnym wyroku skazującym na karę, którą chcesz odbyć w trybie dozoru elektronicznego

 • Twoją sytuację zawodową i rodzinną

Ten ostatni punkt wymaga szerszego omówienia.  To na Tobie lub Twoim obrońcy spoczywa ciężar wykazania, że z uwagi na:

 • wykonywaną przez Ciebie pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą

 • podjętą naukę 

 • podjętą terapię dla osób nadużywających alkoholu lub zażywających narkotyki

lub

 • konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny

osadzenie Cię w zakładzie Karnym spowoduje, że stracisz pracę, Twoja rodzina zostanie pozbawiona środków na utrzymanie, utracisz możliwość kontynuowania nauki, przerwiesz leczenie uzależnienia od narkotyków lub alkoholu, czy też stracisz możliwość opieki nad bliską Tobie osobą. 

Musisz sobie uświadomić, że dla Sądu Penitencjarnego jesteś jednym z kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności ubiegających się o jej odbycie poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego. Prócz informacji o popełnionym przez Ciebie przestępstwie Sędzia Penitencjarny nic o Tobie więcej nie wie, jesteś dla niego anonimowym Michałem Nowakiem, jednym z wielu, którzy nie chcą pójść do więzienia.

Twoim zadaniem lub zadaniem Twojego obrońcy jest przedstawić Cię jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną, człowieka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, kontynuuje naukę, utrzymuje rodzinę lub walczy z uzależnieniem od narkotyków czy alkoholu.

Rzecz jasna, przypadek każdego skazanego na karę pozbawienia wolności jest inny, każdy wymaga indywidualnego podejścia i innych argumentów, ale w zasadzie zawsze chodzi o wykazanie Sądowi, że:

 • pomimo popełnienia przestępstwa nie jesteś osobą zdemoralizowaną, by konieczne było osadzenie Cię w Zakładzie Karnym

a jednocześnie

 • odbycie orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego zapobiegnie utracie przez Ciebie pracy –  źródła dochodu Twojej rodziny, zerwaniu więzi z Twoimi bliskimi, a także umożliwi Ci np. podjęcie lub kontynuowanie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków

Pamiętaj, że każdy argument, jakiego użyjesz,  by przekonać Sąd do wyrażenia zgody na odbycie kary w ramach dozoru elektronicznego powinieneś potwierdzić dokumentem. Dla przykładu, jeśli w trakcie dozoru elektronicznego chcesz kontynuować terapię dla osób nadużywających alkoholu, wówczas powinieneś dołączyć do wniosku o dozór elektroniczny zaświadczenie z Poradni o podjętym przez Ciebie leczeniu.

Wzór wniosku o dozór o elektroniczny można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o dozór elektroniczny

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 5 komentarzy